Skip to main content

Lausunto uudesta tupakkalaista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirjaamo
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

Lausuntopyyntö STM046:00/2015

Suomen Syöpäyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön hallitukset kiittävät mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Yleiset kommentit

Tupakkalakiuudistus on hyvin tärkeä ja luonnos on pääosin onnistunut. Tuotemerkittömiin vähittäismyyntipakkauksiin siirtyminen olisi kuitenkin ollut tärkeä vahvennus tupakkapolitiikkaamme. Vähittäismyyntipakkauksiin olisi syytä liittää ”stumppi”-palvelun puhelinnumero tupakkavieroituksen tukemiseksi. On tärkeää, että sähkösavukkeet tulevat samankaltaisen säätelyn piiriin kuin tupakkatuotteet. Sähkösavukkeiden terveysvaikutuksia, käyttöä, myyntiä ja markkinointia on syytä seurata tarkoin ja tehdä tarvittaessa muutoksia säädöksiin ja toimeenpanoon. Pidämme huolestuttavana nuorten lisääntyvää nuuskankäyttöä sekä puutteita laittoman maahantuonnin ja myynnin valvonnassa. Ehdotus nuuskan maahantuontirajojen pienentämisestä on perusteltu.

Myös savukkeiden maahantuonnin rajoja tulisi pienentää EU:n sallimissa rajoissa. Tuemme hallituksen suunnitelmia nostaa tupakkaveroa ja esitämme, että sähkösavukkeiden kohtelun tulisi olla verotuksellisesti samankaltaista. Nikotiini- ja tupakkatuotteiden myyntilupien ehtoja olisi perusteltua kiristää ehdotetusta ja myyntilupa tulisi voida perua herkimmin räikeissä riketapauksissa, mukaan lukien kansainvälinen laivaliikenne. Arkiympäristöjen savuttomuutta tulee edelleen parantaa, kuten parvekkeiden osalta esitetään. Lapsia kuljettavien liikennevälineiden osalta tulee säätää savuttomuudesta. Lain toimeenpano, valvonta ja toimeenpanon arviointi tarvitsevat riittävät valvonta- ja ohjausvelvoitteet sekä resurssit.

Yksityiskohtaiset kommentit

Lakiluonnoksen tavoite (§ 1) on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää aiempaa tiukempia toimia. Tavoite on tärkeä, sillä tupakkatuotteet muodostavat tärkeimmän syöpää aiheuttavan tekijän sekä yleisimminkin suurimman yksittäisen väestömme ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavan tekijän. Ensiarvoisen tärkeää on ehkäistä nikotiiniriippuvuuden syntyminen, erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Lakiluonnos laajentaa niiden tuotteiden kirjoa, joista tupakkalaissa säädetään, sisältäen savukkeet, piippu- ja muun irtotupakan, sikarit, pikkusikarit, nuuskan ja muun suussa tai nenässä käytettävän tupakka- ja nikotiinituotteen, sähkösavukkeet sekä näiden vastikkeet ja jäljitelmät. Erityisesti sähkösavukkeiden ja nuuskan ja muiden suussa käytettävien tupakkatuotteiden yleistymisen vuoksi tämä laajennus on tärkeä. Luonnokseen tulisi harkita lisättäväksi vielä säädöksiä koskien vesipiippuja annostelulaitteena (esimerkiksi § 65, § 67 ja § 70).

Pidämme tärkeänä sähkösavukkeiden (höyrystimien, nesteiden sekä näiden jäljitelmien) ottamista samankaltaisen säätelyn piiriin kuin tupakkatuotteet. Höyrystinlaitteiden ja niissä käytettävien nesteiden tasalaatuisuus sekä annettavien tuotetietojen tarkkuus ja paikkaansa pitävyys tulee pystyä varmistamaan. Sähkösavukkeissa käytettävien nikotiininesteiden koostumuksesta ja terveysvaaroista oleva tieto on vielä hyvin puutteellista ja tutkimusta on syytä seurata tarkasti. Laissa on tärkeää säilyttää ehdotettu asetuksenantomahdollisuus § 25 ja § 27 tuotevastuumomentti.

Korkean toksisuuden omaavien nesteiden säilyttämiseen ja muihin turvatoimiin liittyvät säädökset vaikuttavat lakiluonnoksessa riittämättömiltä. Turvallisuuden parantamiseksi tulisi harkita ainakin seuraavia lisäyksiä: § 24 asetuksenantomahdollisuutta tarkemmista säädöksistä koskien nikotiininesteiden säilyttämistä. § 38 kohta 4 olisi syytä muuttaa muotoon ”suositus määräys tuotteen pitämisestä lasten ulottumattomissa”. § 39 kohtaan 1 koskien tuotteen vähittäismyyntipakkauksissa olevaa lehtistä tulisi lisätä tieto tuotteen terveysvaarallisuudesta, korkeasta toksisuudesta ja sen edellyttämistä varotoimista sekä kielto alaikäiselle luovuttamisesta.

Passiivisen tupakoinnin osalta laissa on pieniä parannuksia nykytilanteeseen verrattuna. Parveketupakoinnin osalta kannatamme luonnoksessa olevaa muotoilua muilta osin, mutta esitämme harkittavaksi, että §:ssä 79 mainitun terveyssuojeluviranomaisen lausunnon voisi pyytää yksittäinen asukas ja että tällainen lausunto olisi käsiteltävä asunto-osakeyhtiössä tai asuinyhteisössä.

Yleisten tupakointikieltojen osalta esitämme lisättäväksi § 75 kiellon tupakoida autossa ja muussa liikennevälineessä, jossa on alaikäisiä lapsia. Lapsen vielä kehittymässä oleva elimistö on erityisen herkkä tupakan aiheuttamille vaurioille. Autossa karsinogeejä, teratogeenejä ja muita toksisia aineita sisältävän savun pitoisuudet nousevat helposti hyvin suuriksi. Näissä tilanteissa lapsi on täysin riippuvainen aikuisen valinnoista, jollei hänen terveyttään suojella säädöksellä.

Luonnos esittää vähittäismyyntipakkauksiin tupakkadirektiivin mukaisia kuvallisia varoituksia (§ 34). Pidämme kuvallisia varoituksia erittäin tärkeinä, mutta siirtyminen kokonaan tuotemerkittömiin yhdenmukaisiin tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vähentäisi tupakkatuotteiden houkuttavuutta lasten ja nuorten keskuudessa merkittävästi tehokkaammin. Esitämme, että § 34 muotoiltaisiin uudelleen niin, että tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksista tulee tuotemerkittömiä. Vähittäismyyntipakkauksiin tulisi lisätä tupakkavieroitustukea antavan ”stumppi”-palvelun puhelinnumero, jotta kynnys tupakkavieroitustukeen olisi mahdollisimman matala.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntilupia koskien lakiluonnos on kovin salliva (§ 47 – § 54). Ottaen huomioon tupakkatuotteiden korkean tappavuuden voitaisiin harkita tupakkatuotteiden myynnin keskittämistä erityisiin tupakkakauppoihin tai muun erikoisliikkeen (esimerkiksi alkoholiliikkeen) yhteyteen. Vähintään tulisi luonnokseen lisätä kuntien mahdollisuus päättää nyt esitettyä tiukemmasta myyntilupakäytännöstä lisäämällä § 48 ensimmäiseen lauseeseen sana ”voi” (Kunta voi myöntää), jotta kunnalle jää mahdollisuus evätä lupa myös muissa perustelluissa tapauksissa kuin nyt luetelluissa varsin rajatuissa tapauksissa, esimerkiksi päiväkodin tai koulun välittömässä läheisyydessä. Kuntien tiukan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen tulisi § 93 kirjauksesta kuntien perimiä lupamaksuja korvata sana enintään sanalla vähintään, sillä tuotteiden myynnin salliminen lisää jo itsessään varmuudella kunnan terveysmenoja eikä kunnalle tulisi sälyttää lupamenettelystä aiheutuvia kuluja lainkaan. Myyntiluvan perumista koskevia pykäliä (§ 98 ja § 99) tulisi terveyspolitiikan näkökulmasta väljentää: lupaan tulisi voida puuttua vakavissa tapauksissa ilman luonnoksessa nyt mainittua aiempaa varoitusta tai määräaikaista perumista.

Laivaliikenteessä tapahtuvaan myyntiin liittyy vain ilmoitusvelvollisuus. Lakiluonnoksessa ei ole säädöksiä, jotka mahdollistaisivat tupakkatuotteiden myynnin kieltämisen, mikäli myyntisäädöksiä rikotaan laivojen myynnissä. Lakiluonnokseen (§ 54 tai § 97) tulisi lisätä säädökset tilanteista, joissa tupakkatuotteiden myynti kansainvälisessä laivaliikenteessä voidaan riketapauksissa kieltää.

Luvussa 6, koskien savuttomien tupakkatuotteiden maahantuontia Suomen Syöpäyhdistys pitää hyvänä henkilökohtaiseen käyttöön sallittujen tuontimäärien pienentämistä (§ 66). Koska savuttomien tupakkatuotteiden osalta on lisätty tuotevalikoimaan erityisesti nuorisoa kiinnostavia makuja, hajuja ja pakkaustyyppejä, tulisi §:ssä 10 mainitut savukkeita ja kääretupakkaa koskevat kiellot tunnusomaisesta tuoksusta ja mausta ulottaa savuttomien tupakkatuotteiden maahantuontikieltoon. Lakiluonnokseen tulisi lisätä §:ään 66: ”Sellaisten savuttomien tupakkatuotteiden maahantuonti, joissa on tunnusomainen tuoksu tai maku, on kielletty myös henkilökohtaiseen käyttöön.”

Matkustajatuonnin aikarajat (§ 68) ovat tervetullut tiukennus. Valvonnan kannalta käytännöllisempi lienee 24 tunnin raja. Määräys kalenterikuukauden aikana tuotavan savuttoman tupakan kokonaismäärästä asettanee myös erityisiä valvontahaasteita (§ 67). Jotta laivaliikenteessä myytävien tupakka- ja nikotiinituotteiden määristä ja erityisesti niissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista saataisiin luotettavaa ajantasaista tietoa, tulisi pykälään 15 lisätä maininta tiedonantovelvollisuudesta Suomen lipun alla olevassa laivaliikenteessä tapahtuvasta myynnistä (§ 15).

Lain toimeenpanon varmistaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä aluehallintoviraston tehtäviin (§ 5 ja § 7) tulisi lisätä, nykyisen tupakkalain (§ 14 ja § 23) sisältämien tehtävien mukaisesti, tupakoimattomuutta vahvistaviin ympäristöihin sekä tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen liittyvä kuntien ohjaus. Erityisesti tulisi huomioida lasten ja nuorten ympäristöt sekä niissä toimivat henkilöt ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt. Tuki tupakkatuotteista eroon pyrkiville olisi syytä kirjata sosiaali- ja terveyspalveluista säätävään lakiin sekä valmisteilla olevaan nuorisolakiin. Lain valmistelun yhteydessä tulisi muutoinkin varmistaa lain toimeenpanon ja valvonnan sekä näiden arvioinnin tarvitsemat resurssit, erityisesti koskien tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden maahantuontia, myyntiä ja markkinointia.

Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö esittävät, että samanaikaisesti, kun tupakkaveroa nostetaan hallitusohjelman mukaisesti, tulisi huolehtia siitä, että sähkösavukkeiden verokohtelu olisi tupakkatuotteiden verokohtelun kaltaista. Hinnalla on todettu olevan suuri merkitys sille, aloittavatko nuoret nikotiini- ja tupakkatuotteiden käytön. Veronkorotuksista on pitkällä aikavälillä odotettavissa merkittäviä terveyshyötyjä ja terveyskustannussäästöjä sekä välittömästi merkittäviä verotuloja. Jotta tupakkatuotteiden maahantuonti ja laiton kauppa eivät voimistuisi veronkorotusten myötä, tulisi savukkeiden maahantuontimääriä pienentää direktiivin 2007/74/EY artiklan 8 (kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta) sallimalle tasolle eli 40 savukkeeseen.

Suomen Syöpäyhdistys ry

SAKARI KARJALAINEN
Sakari Karjalainen
pääsihteeri, LT, dosentti

EEVA OLLILA
Eeva Ollila
terveyden edistämisen ylilääkäri, LT, dosentti